Kohti kuntavaaleja 2021

 

Kulttuuri ja liikunta

Kulttuurin ja liikunnan merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja viihtymiselle on erittäin tärkeässä roolissa. Tämä on korostunut ehkä entisestään poikkeusolojen aikana vaikka näiden merkitys on aina ollut merkittävässä roolissa.

Kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä kulttuuri ja liikunta ovat nykymallissa Lempäälässä yhden superlautakunnan – sivistyslautakunnan – hoivissa. Tämä ratkaisu, joka tehtiin nyt päättyvälle valtuustokaudelle oli mielestäni virhe. Virheestä tulisi oppia ja tulevalle valtuustokaudelle olisi syytä luoda malli, missä näiden  kuntalaisten hyvinvointiin kiinteästi vaikuttavien alueiden päätösvalmistelu siirrettäisiin joko uudelle lautakunnalle tai jaostolle, missä päätösvalmisteluun voitaisiin paneutua syvällisemmin.

Toki on totta, että sekä kulttuurin että liikunnan määrärahojen osuus kunnan budjetissa on minimaalisen pieni verrattuna esimerkiksi sivistystoimen tai varhaiskasvatuksen budjettisummiin, mutta siitäkin syystä olisi toivottavaa, että panosten käytön valmisteluun ja kohdistamiseen  käytettäisiin enemmän pohdintaa ja uskoakseni tämä palvelisi paremmin meidän kuntalaisten etua.

Kuntavaaleissa tulisi kiinnittää huomiota mm.seuraaviin asioihin:

1. Lempäälän on oltava turvallinen paikka asua,elää ja yrittää. Kunnan on tarjottava asukkaille laadukkaita terveyspalveluja ja pidettävähuolta kaikenikäisten kuntalaisten tarpeista.Palvelut tulee saada läheltä ja nopeasti. Mahdollinen sote-uudistus hyvinvointialueineen ei ainakaan tue tätä.


2.Tulot ja menot on pidettävä tasapainossa verorasitusta lisäämättä. Varmistetaan, että kunta kasvaa hallitusti ja niin, että palvelut pysyvät kasvussa mukana. Voimme siten jatkossakin turvata kuntalaisille laadukkaat peruspalvelut. Suuret investoinnit tulee pohtia tarkkaan ja niiden tulee edistää hyvinvointia ja työllisyyttä.
Kuntataloudessa tulee pyrkiä entisestään parantamaan ennustettavuutta ja raportointia.Kunnan ostolaskut tulee julkistaa. Panostetaan tiedolla johtamiseen.


3. Varmistetaan, että Lempäälä on Pirkanmaan yrittäjäystä

vällisin kunta. Menestyvät yritykset luovat työpaikkoja ja verotuloja mahdollistaen peruspalvelujen tuottamisen. Kaavoitetaan yritysalueita pääväylien varrelle ja lisätään yritysten ja kunnan yhteistyötä entisestään. Myös nykyistä maapoliittista ohjelmaa on syytä tarkistaa siihen suuntaan, että mahdollistetaan maankäyttösopimukset yksityisten maanomistajien kanssa.

4.Jokaiselle koululaiselle tarjotaan laadukasta ja motivoivaa opetusta sekä turvallinen koulu ja toimivat oppimisympäristöt. Kiusaamiselle nollatoleranssi, ja erityistä tukea tarvitseville lapsille annettava tukea ajoissa.
Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot pidetään maltillisina. Jokaiselle koululaiselle tarjotaan mahdollisuus harrastaa koulun yhteydessä.

 

Kunnanvaltuustossa 26.5.21 pitämäni Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Säijän kaavasta

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö

 

Nyt 9 vuoden punnerruksen jälkeen Säijän osayleiskaava on nyt saatu valtuustoon.

Kaava käsittää noin 40 neliökilometrin alueen eli noin 15 % Lempäälän maa-alasta.

Koilliskulma, missä on maakuntakaavan järjestelyratapihavaraus on jätetty kaavan ulkopuolelle.

Kaavan valmistelun yhteydessä tuli esille emätilaperiaate:

Emätilan rakennusoikeus määräytyy mitoitusnormien perusteella, ja poikkileikkausajankohdan 1.7.1958 jälkeen muodostetut rakennuspaikat rasittavat emätilan kokonaisrakennusoikeutta. Mainittuna ajankohtana tuli voimaan rakennuslaki. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1.1.2000. Emätilaperiaate ei perustu nykylainsäädäntöön, vaan se on jäännös rakennuslain säätämisen aikaisesta maanomistajien oikeuksia painottavasta järjestelmästä. 

Tuo emätilan tarkasteluajankohta pitäisi saada tälle vuosituhannelle, esimerkiksi vuoteen 2000, sillä

1950-luvun jälkeen tilojen omistussuhteissa on tapahtunut paljon muutoksia, eikä monessa tapauksessa enää ole tarkkaa tietoa, mihin emätilaan haettavan suunnittelutarveratkaisu vaikuttaa.

Maankäyttö-ja rakennuslain kokonaisuudistusta, johon tätä muutosta on toivottu, on valmisteltu jo vuosikausia parlamentaarisesti ympäristöministeriön toimesta, mutta valmistumisesta ei ole vieläkään mitään tietoa.

Tässä kaavassa on painopiste ollut kulttuuriympäristön ja luonnon erityisarvojen säilyminen.

Kaava antaa suuntaviivoja myös tulevaisuudessa muiden kylien osayleiskaavoitukselle ja helpottaa lautakunnan päätöksentekoa tulevissa suunnittelutarveratkaisuissa kun rakennuspaikat on kaavaan merkitty.

Viimeisen työvaiheen valmistelussa mukana olleille Sini Suontaustalle, Soili Lampiselle ja Antero Kortesmaalle kiitokset sinnikkäästä ja tarkasta työstä ja hyvästä lopputuloksesta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä hyväksyy esitetyn kaavan.

Tällä päättyvällä vaalikaudella olen toiminut Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajana. Olen myös Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja 2021-22 kaudella.
Taideyhdistyksen puheenjohtajana tapaa mielenkiintoisia tuttavuuksia
Toivottavasti tärppää